Ochrana osobných údajov

ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE

Spoločnosť Latin. s.r.o vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, pretože je to nevyhnutné pre
výkon zmluvy s Vami ohľadom predaja tovaru (alebo pre prijali opatrenia pred uzatvorením
takejto zmluvy), a ďalej vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre
plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA
1.1. Správcom Vašich osobných údajov je firma Latin. s.r.o so sídlom Gombotášska 21,92901
Dunajská Streda,  identifikačné číslo: 51663341 Zapisany v obchodnom registri okresneho súdu
Trnava Vložka číslo:  42057/T4, ďalej len „správca“.

1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Martin Ružička.
Gombotášska 21 92901 Dunajská Streda,  adresa elektronickej pošty:
ponuka@cokoladabonbon.sk tel. č. 0905 587 986

1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Právnym základom spracovanie Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie
je nevyhnutné pre:
2.1.1. plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení správcom
pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe
týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)
(ďalej len "nariadenie");
2.1.2. splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c)
nariadenia, a to konkrétne najmä splnenie povinností uložených správcovi všeobecne záväznými
právnymi predpismi, najmä zákonom č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení

neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších
predpisov, a zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

3. ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom,
vrátane doručenia tovaru a riešenie práv zo zodpovednosti za vady, či prevedenie opatrení
správcom pred uzatvorením takejto zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych
povinností správcom.
3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl.
22 nariadenia.

4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

4.1. Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy
a ďalej po dobu nutnú na účely archivovanie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5. ĎALŠIE PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľskej spoločnosti a iné osoby
podieľajúce sa na dodanie tovaru či realizáciu platieb na základe kúpnej zmluvy, a osoby
zaisťujúce pre správcov technické služby súvisiace s prevádzkou kamenného obchodu, vrátane
prevádzky softvér a ukladanie dát. Ďalej odovzdávame iba v nevyhnutnej miere Vaše meno,
priezvisko, telefón a e-mail našim dodávateľským firmám, ktoré sú v zahraničí, pre vybavenie
objednávok expedovaných priamo zo skladu dodávateľov, ktorí Vaše osobné údaje dostávajú
jednorazovo len za účelom expedície objednávky a nemajú právo akokoľvek ďalej Vaše osobné
údaje spracovávať alebo ukladať.
5.2. Príjemcovia Vašich osobných údajov spracovaných za účelom plnenia povinností
vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné
úrady v prípadoch, keď tak správcovia ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.
5.3. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ)
alebo medzinárodnej organizácii.

6. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim
osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne
obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej
právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
6.2. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je
porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
6.3. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutným
požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je
možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.